Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Шановний акціонере ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»!


22.03.2013

Шановний акціонере ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»!

   ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТЕЛЕКОМ» (ідентифікаційний код 21560766, місцезнаходження: 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, буд. 18, далі – Товариство) повідомляє Вас, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 25.02.2013 № 101) 25 квітня 2013 року відбудуться річні (чергові) Загальні Збори акціонерів Товариства (далі – Загальні Збори).

   Місце проведення Загальних Зборів: 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, зал Центру культури та мистецтв Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (їхати до станції метро «Політехнічний інститут»).

   Початок проведення Загальних Зборів о 14.00 год. 

   Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах буде проводитись
25 квітня 2013 року з
 12.15 до 13.45 год. за місцем проведення Загальних Зборів.

   Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних Зборів, тобто на 24.00 год. 19.04.2013 року.

   Для участі у Загальних Зборах Акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а представнику (-ам) Акціонера – паспорт та довіреність на право представляти інтереси Акціонера на Загальних Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Порядок денний Загальних Зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

   1.     Про обрання Голови та Секретаря річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Укртелеком», затвердження кількісного складу Лічильної комісії, обрання та припинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії, затвердження регламенту роботи річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів
ПАТ «Укртелеком».

   2.     Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

   3.     Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Укртелеком» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

   4.     Розгляд звіту Правління ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

   5.     Затвердження річного звіту ПАТ «Укртелеком» за 2012 рік, в тому числі фінансової звітності товариства за 2012 рік.  

   6.     Про розподіл прибутку (покриття збитків) ПАТ «Укртелеком» за підсумками роботи за 2012 рік.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укртелеком» (тис. грн.)

Найменування показника

період

2011

(ПСБО)

2012

(МСФЗ)

Усього активів

10 698 132

9 127 669

Основні засоби (в т.ч. інвестиційна нерухомість)

7 214 981

7 282 755

Довгострокові фінансові інвестиції

746 399

24 000

Запаси

560 456

62 201

Сумарна дебіторська заборгованість

1 103 266

860 148

Грошові кошти та їх еквіваленти

208 855

249 691

Нерозподілений прибуток (збиток)

(138 332)

(2 802 539)

Власний капітал

6 382 970

5 302 285

Статутний капітал

4 681 562

7 693 454*

Довгострокові зобов'язання

2 820 895

4 239

Поточні зобов'язання

1 258 360

3 494 693

Чистий прибуток (збиток)

(136 592)

366 802

Середньорічна кількість акцій (шт.)

18 726 244 940

18 726 248 000

Кількість власних акцій, вилучених протягом періоду  (шт.)

3 060

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних  акцій протягом періоду

2

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

64722

59902

Примітка*

Статутний капітал, зареєстрований у грудні 2000 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і розкритий у даних бухгалтерського обліку Товариством за П(с)БО, що використовувались до переходу на МСФЗ, становить 4 681 562 тис. грн.

До 1 січня 2001 р. Україна вважалася країною з гіперінфляційною економікою. Згідно з Міжнародним стандартом фінансової звітності МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» (МСБО 29), всі елементи власного капіталу, за винятком накопиченого нерозподіленого прибутку (накопиченого дефіциту) повинні бути перераховані із застосуванням коефіцієнтів перерахунку. Отже, згідно МСБО 29, статутний капітал був перерахований із застосуванням коефіцієнтів перерахунку з дат, коли елементи статутного капіталу були внесені або виникли в інший спосіб, по 31 грудня 2000 р.

   Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.15 год.) за місцезнаходженням ПАТ «Укртелеком»: Україна, 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 18, зал № 2, перший поверх. У день проведення Загальних Зборів ознайомитися з документами можливо у місці проведення Загальних Зборів з 12.15 години до 13.45 години.

   Відповідальною особою за порядок ознайомлення Акціонерів з документами є Зайцев В.О. - директор департаменту управління власністю та корпоративними правами. Телефон для довідок: (044) 235-93-10.

ПАТ «Укртелеком»Одеська філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Одеса, 65023, Коблевська 39


Зворотний зв'язок