Архів новин / До відома акціонерів ВАТ «Укртелеком»!


28.04.2011

Відповідно до рішення Правління (протокол № 17 від 18.04.2011), 14 червня 2011 року відбудуться загальні збори акціонерів ВАТ "Укртелеком".

Адреса проведення зборів: 01901, м. Київ, вул. Інститутська 1, Міжнародний центр культури і мистецтв профспілок України (великий зал), їхати до станції метро «Майдан Незалежності».

Початок зборів о 13-00 год.

Порядок денний

1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії.

2. Затвердження звітів Товариства за 2008, 2009, 2010 роки, визначення основних напрямів діяльності на 2011 рік. Розгляд звітів Правління про роботу за 2008, 2009, 2010 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

3. Розгляд звітів Наглядової ради про роботу за 2008, 2009, 2010 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

4. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії за 2008, 2009, 2010 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

5. Затвердження балансу товариства за 2008, 2009, 2010 роки.

6. Розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2008, 2009, 2010 роках.

7. Про покриття збитків товариства.

8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради; затвердження кількісного складу Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів), з членами Наглядової ради.

9. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії; затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії; затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

10. Припинення повноважень Голови та членів Правління, визначення виконавчого органу, обрання Голови та членів виконавчого органу.

11. Прийняття рішення про зміну найменування товариства, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

12. Внесення змін до Статуту товариства шляхом його викладення в новій редакції, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»; надання повноважень Голові загальних зборів на підписання Статуту товариства в новій редакції.

13. Затвердження внутрішніх Положень товариства в новій редакції.

14. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 08 червня 2011 року, за три робочих дні до дня проведення зборів.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцем знаходження товариства - м. Київ, бульв. Т. Шевченка 18, кімн. №126, перший поверх (відповідальний за порядок ознайомлення – заступник Голови Правління з питань корпоративних прав Зайцев В.О.), а в день проведення зборів – у місці їх проведення.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 14.06.2011 з 10.00 до 12.30 год. за місцем проведення зборів.

Для реєстрації учасники зборів повинні мати при собі паспорт або документ, що посвідчує особу (дані із якого містяться у системі реєстру акціонерів), представники акціонерів – паспорт або документ, що посвідчує особу, та довіреність від акціонера на передачу йому права участі у загальних зборах, завірену реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ «Укртелеком»
за 2008 рік (тис. грн.)

Найменування показника звітний період попередній період
Усього активів 12 370 453 12 694 232,4
Основні засоби (в т.ч. інвестиційна нерухомість) 9 319 557 8 989 340,1
Довгострокові фінансові інвестиції 9 748 9 901,0
Запаси 427 963 431 929,8
Сумарна дебіторська заборгованість 986 314 970 016,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 672 009 1 216 561,4
Нерозподілений прибуток (збиток) (1 337 771) 455 394,2
Власний капітал 3 912 216 3 643 560,1
Статутний капітал 4 681 562 4 681 562,0
Довгострокові зобов'язання 3 970 262 2 857 432,5
Поточні зобов'язання 942 493 773 156,7
Чистий прибуток (збиток) (1 525 522) 267 193,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18 726 248 000 18 726 248 000
Кількість власних акцій, вилучених (шт.)   0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду    
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 96 587 105415

Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ «Укртелеком»
за 2009 рік (тис. грн.)

Найменування показника звітний період попередній період
Усього активів 11 748 953 12 368 364
Основні засоби (в т.ч. інвестиційна нерухомість) 8 944 512 9 319 533
Довгострокові фінансові інвестиції 9 945 9 748
Запаси 346 372 426 640
Сумарна дебіторська заборгованість 1 169 361 985 209
Грошові кошти та їх еквіваленти 482 352 672 009
Нерозподілений прибуток (збиток) (1 799 259) (1 342 848)
Власний капітал 3 915 067 3 914 755
Статутний капітал 4 681 562 4 681 562
Довгострокові зобов'язання 3 571 500 3 970 262
Поточні зобов'язання 1 116 318 942 933
Чистий прибуток (збиток) (456 426) (1 528 394)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18 726 248 000 18 726 248 000
Кількість власних акцій, вилучених (шт.)   0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду    
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 86814 96587

Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ «Укртелеком»
за 2010 рік (тис. грн.)

Найменування показника звітний період попередній період
Усього активів 10 476 765 11 742 704
Основні засоби (в т.ч. інвестиційна нерухомість) 8 055 116 8 944 495
Довгострокові фінансові інвестиції 9 849 9 945
Запаси 399 030 355 644
Сумарна дебіторська заборгованість 984 854 1 162 031
Грошові кошти та їх еквіваленти 216 182 482 352
Нерозподілений прибуток (збиток) (2 062 424) (1 803 657)
Власний капітал 3 908 473 3 914 117
Статутний капітал 4 681 562 4 681 562
Довгострокові зобов'язання 2 484 703 3 571 500
Поточні зобов'язання 1 256 930 1 115 417
Чистий прибуток (збиток) (258 767) (461 529)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18 726 248 000 18 726 248 000
Кількість власних акцій, вилучених (шт.)   0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду    
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 76513 86814

Емітент: Відкрите акціонерне товариство «Укртелеком»
Адреса: 01601, Україна, м. Київ, б-р Т.Шевченка, 18
Тел. для довідок: (044) 235-45-22

                                                                                                       Правління ВАТ «Укртелеком» 

 Одеська філія ПАТ «Укртелеком»

Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Одеса, 65026, Коблевська 39